dinhkimson's Recent Activity

  1. dinhkimson đã gửi một chủ đề mới.

    Kinh Chú Đại Bi - Tiêu Trừ Nghiệp Chướng - Đọc thầm chỉ mất 3 phút lợi ích tuyệt vời

    CHÚ ĐẠI BI 1 ngày nên Đọc từ 1 lần - 3 lần - 7 lần - 21 lần .... Linh Ứng Cầu Nguyện ko thể nghĩ bàn Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát...

    Diễn đàn: CÁC TRIẾT LÝ CỦA ĐỨC PHẬT CỰC HAY

    08/07/2020 lúc 16:00